Jagtfeltskydning med jagtriffel foregår, som navnet siger i “felten” og har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så forskellige jagtrelevante forhold som muligt. Dette foregår efter nedenstående regelsæt.

1. Formål

Danmarks Jægerforbunds Jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande og under tidspres. Endvidere tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler.

2. Organisation

Danmarks Jægerforbunds Jagtfeltskydning med jagtriffel arrangeres som Jagtfeltskydning ved fem eller flere områdeskydninger. Skydningen afvikles i et dueligheds- og et konkurrencemoment. Konkurrencemomentet er inddelt i klasser og med et afsluttende Danmarks Jægerforbunds Mesterskab.

Jagtfeltskydningerne ledes af de respektive arrangører som udpeges af Jægerforbundet.

Skydningerne arrangeres så vidt muligt ens. Jægerforbundet meddeler i god tid arrangørerne, hvordan skydningen tilrettelægges med hensyn til antal skud, skivesammensætning, skudafstande m.v.

Det tilstræbes at arrangere Jagtfeltskydninger i følgende fem områder, kredsense kan alternativt vælge at sammenlægge deres skydninger, eller eventuelt vælge at afholde den i egen kreds.

  • En skydning for Nord- og Nordvestjylland - kreds 1.
  • En skydning for Midtjylland - kreds 2.
  • En skydning for Østjylland - kreds 3.
  • En skydning for Sydjylland - kreds 4.
  • En skydning for Fyn - kreds 5.
  • En skydning for Sydsjælland og Lolland/Falster - kreds 6.
  • En skydning for Nordsjælland - kreds 7.
  • En skydning for Bornholm - kreds 8.

Jægerforbundet fastsætter tid og sted for Jagtfeltskydningernes afholdelse, og disse bekendtgøres i medlemsbladet, samt på www.jaegerforbundet.dk . Der betales et indskud for at deltage. Indskuddets størrelse fastsættes af Jægerforbundet.

Mesterskabsskydningen arrangeres en weekend i september måned, og den ledes af Jægerforbundet.

3. Deltagelse

Ved tilmeldingen til Jagtfeltskydningen gælder følgende: Jagtfeltskydningen er åben for alle medlemmer under Jægerforbundet.

For at kunne deltage i Jagtfeltskydningen, skal deltageren være i besiddelse af gyldigt jagttegn og våbentilladelse til den anvendte jagtriffel. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist inden skydningens start.
Tilmeldingsfrist til kvalifikationsskydning er 30. april. Skytter der tilmelder sig efter denne dato, kan kun deltage i duelighedsmomentet.

Uanset antallet af, og arter af medlemskaber i Danmarks Jægerforbund, kan der kun deltages i kvalifikationsskydningen og præmierækken i det område (kreds), hvor man har bopæl*.

Deltages der i andre kvalifikationsskydninger – såfremt der er plads, er det uden for præmierække og uden mulighed for kvalifikation. Skytter boende i kredsen, har fortrinsret til deltagelse.

* Bopælen defineres i disse regler som, der hvor man bor en måned før kvalifikationsskydningen. Bopælen afgør hvilket område der skal skydes i det pågældende år.

Tilmelder deltageren sig duelighedsmomentet – udenfor konkurrence – er der ikke krav om dokumentation og bevis for bestået Danmarks Jægerforbunds mærkeskydning med jagtriffel. Samtidig giver tilmelding heri ret til at deltage i et ubegrænset antal jagtfeltskydninger. Der kan ikke foretages tilmelding til Mesterskabet.

Tilmelder deltageren sig konkurrencemomentet, giver tilmelding heri den enkelte skytte kun ret til at deltage i én jagtfeltskydning i konkurrencemomentet.

Fra hver jagtfeltskydning kan der, fra deltagerne i konkurrencemomentet, til Danmarks Jægerforbunds forbundsmesterskab, kvalificere sig et antal skytter. Der fordeles 250 pladser mellem kvalifikationsskydningerne.

Fordeling af skytter til forbundsmesterskabet:

Kreds 1. til 7. har forlods hver 24. pladser, for at udløse yderligere pladser, skal deltagerantallet i kredsens kvalifikationsskydning være over 50, det er antal tilmeldte pr.30. april der danner basis for fordelingen af skytter. Yderligere pladser fordeles i forhold til antallet af tilmeldte skytter i kredsene.
Bornholm har altid forlods 8 pladser. Benytter Bornholm sig ikke af denne mulighed administreres disse pladser af Danmarks Jægerforbund.
Kredsens riffelkoordinator fordeler tildelte skytter til forbundsmesterskabet, i de enkelte klasser.

Jægerforbundet uddeler medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Jægerforbundet uddeler ikke præmier eller pokaler ved Jagtfeltskydningerne, men arrangørerne kan tildele præmier.

Ved Danmarks Jægerforbunds mesterskab i jagtfeltskydning tildeles der medaljer i hver af klasserne Mester-, Jæger-, Dame- og Veteranklassen samt DJ-vandrepokal til 1.-vinderen.

I god tid inden forbundsmesterskabet lægges programmet på www.jaegerforbundet.dk , og inden skydningen begynder skal der uddeles skydekort. Resultatliste kan ses på samme hjemmeside.


4. Skydningen

Danmarks Jægerforbunds Jagtfeltskydning afvikles ved skud til relevante vildtmålsskiver. 

Skudafstandene er ukendte for skytten, men skudafstanden skal være inden for 300 m. 
Vildtskiver op til Rådyr bør kun bruges ud til 200 meter.

Vildtskiver som vildsvin, kronhjorte, dåhjorte, muflon samt ved ligende vildt arter som er stører end råvildt, kan bruges på alle afstande dog max. 300 meter.

I skydningen skal følgende elementer indgå: Skydning fra liggende, knælende/siddende og fritstående stilling. Endvidere skal der være min. 1 situation med lang skudafstand (200-300m) og min. 1 situation med kort skydetid (10-25 sek./3 skud).

Liggende skydestilling: Høj liggende skydestilling eller lav liggende skydestilling. 

En situation er kombinationen af klarstilling, skydestilling, skydetid, skive, skudafstand m.v.

Situationerne opbygges så kun en ting er meget vanskelig. F.eks. kan stor afstand, lille ringdiameter, kort skydetid eller svær skydestilling ikke kombineres.

Der kan opstilles flere ens skiver pr. station, således at flere skytter kan afgive skud samtidig. Skiverne opstilles, så det pointgivende træfområde er fri af al vegetation. Skiverne forsynes med tydelige numre og med laveste nummer til venstre. Tilsvarende numre markerer standpladserne på skydelinjen.

Hvis der ikke er mulighed for indskydning, bør station 1 være liggende skydning på ca. 80 og 120 meter, og skytterne skal kunne se træfningen efter endt skydning.

Mesterskabet arrangeres af Jægerforbundet. Skydningen kan arrangeres forskel ligt fra år til år. Det maksimale antal skud bekendtgøres hvert år. I forbindelse med Danmarks Jægerforbunds mesterskabet skal der afholdes en finaleskydning.

Ved forbundsmesterskabet skyder mesterklassen på hold for sig selv, og øvrige klasser kan være blandede hold. Feltskydning i kredsen, er det op til den enkelte kreds, om de vil skyde efter denne model.

5. Våben og ammunition

Til Jagtfeltskydningen må anvendes enhver jagtriffel eller kombinationsvåben, der ifølge våbentilladelsen er registreret som jagtriffel. Der må anvendes lovligt optisk sigtemiddel.

Anvendte våben og kalibre/patroner skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedr. beskydning af råvildt, med hensyn til kuglevægt og anslagsenergi.

Der må anvendes lyddæmper.

Anvendte våben må ikke være forsynet med rekyl- eller mundingsbremse. Der må anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben herunder fuldkappet.

Det forudsættes, at jagtriflen er indskudt, og deltagerne har ikke krav på prøveskud, før skydningen indledes.

Der må kun anvendes ét og samme våben under skydningen.


6. Klasseinddeling

Indplacering og oprykning

Mesterklassen: Mesterklassen er fortrinsvis for skytter, der har bestået Danmarks Jægerforbunds mærkeskydning med guld med egeløv som bedste resultat.

Jægerklassen: Jægerklassen er forbeholdt skytter der har bestået Danmarks Jægerforbunds mærkeskydning med guld-, sølv- eller bronze mærket som bedste resultat, eller aldrig skudt mærkeskydning. I denne klasse kan der ikke deltage skytter som har erhvervet guld med egeløv, med mindre skytten er rykket ned fra mesterklassen ved forbundsmesterskabet.

Veteranklassen: Der kan skydes i veteranklassen fra den 1. januar i det år der fyldes 60.

Dameklassen: Ingen særlige kriterier.

Oprykning: Oprykning til Mesterklassen finder sted, når man har bestået Danmarks Jægerforbunds mærkeskydning med guld med egeløv. Medaljevindere i Jægerklassen ved Danmarks Jægerforbunds årlige mesterskabsskydning samt guldmedalje-vindere ved jagtfeltskydningen lokalt i kredsene, skyder i Mesterklassen de efterfølgende år.
Dameklassen: Medaljevindere ved Danmarks Jægerforbunds mesterskabsskydning rykker op i Jægerklassen, og følger derefter Jæger-/Mesterklassens regler for oprykning og nedrykning. ( Første oprykning til Jægerklassen vil være medaljevindere FM 2012)

Man må gerne tilmelde sig en højere klassen end den man er berettiget til. 

Nedrykning: De 5 dårligst placerede ved mesterskabet i Ulfborg i mesterklassen rykkes ned i Jægerklassen.

Webmaster | lisenborgvej 5 Bølling | 6900 Skjern | Tlf.: 40161961 | jens@solus.dk